ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหาร

 

pongrat boss

นายพงศ์รัตน์  เบญจรุราวงศ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

pramoun miniboss

นายประมวล  เหลือสืบพันธุ์

รองนายก อบต.

somkuen1 miniboss

นายสมควร  อาจเอื้อม

รองนายก อบต.

vivek1

นายวิเวก  คนชุม

เลขานุการนายก อบต.