วิสัยทัศน์และพันธกิจ - อบต.หนองโบสถ์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ผลประโยชน์ทับซ้อน

สถิติ

วันนี้ 0

เมื่อวานนี้ 14

สัปดาห์นี้ 14

เดือนนี้ 28

ทั้งหมด 147803

Currently are 12 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สมาชิก

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ 

 

" การคมนาคมสะดวก แหล่งน้ำสะอาด สภาพแวดล้อมที่ดี มีเศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมสงบสุข มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี มีการศีกษาเป็นเลิศ เทิดทูนสถาบัน"

 

 พันธกิจการพัฒนา

 

พันธกิจที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต. ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี

พันธกิจที่ ๒ สร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ

พันธกิจที่ ๓ สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน โดยเน้นด้านการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในงานด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมการศึกษาในตำบล ฟื้นฟู อนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น

พันธกิจที่ ๖ สร้างสระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรัพยากรป่าไม้ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

พันธกิจที่ ๗ พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหารจัดการบ้านเมืองตามหลักธรรมาภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วมให้กับประชาชน

 

footer nb

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ 

217 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร / แฟกส์ :  044-634577และ 044-634576(กองคลัง)

Email : saraban@nongboat.go.th

www.nongboat.go.th