สภาพทั่วไป - อบต.หนองโบสถ์

ผลประโยชน์ทับซ้อน

สถิติ

วันนี้ 4

เมื่อวานนี้ 44

สัปดาห์นี้ 4

เดือนนี้ 833

ทั้งหมด 76592

Currently are 29 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สมาชิก

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

 

    2.4  จำนวนหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 14  หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน ชื่อผู้นำ
ชาย หญิง
รวม
1. สระขาม 385 392 777 183 นายพรชัย   ผ่องแผ้ว
2. สระประดู่ 140 139 279 68 นายบำรุง  ชื่นชุมแสง
3. หนองทองลิ่ม 266 307 573 147 นายเจริญ  ปลักกระโทก
4. ลิ่มทอง 240 247 487 148 นายสมควร   ขำวงค์
5. โคกมะค่า 30 33 63 28 นายสมพร  คะเชนทร
6. หนองโบสถ์ 364 382 746 258 นายวิชัย  พลเศษ
7. หนองยาง 513 498 1,011 300 นายประกอบ  เสือชุมแสง
8. ท่าปูน 297 329 626 146 นางเทวินทร์  ศรีสุภโยค
9. โคกพลวง 270 266 536 134 นางสามัญ  โล่ห์ทอง
10. หนองกันงา 387 399 786 207

นายสมชิด  มะหิงสาเดช

กำนันตำบลหนองโบสถ์

11. หนองตะเคียน 198 197 395 134 นายเสกสันต์  ศิริมงคล
12. โนนศรีสุข 174 158 332 88 นายม้วน  เมืองสันเทียะ
13. หนองโบสถ์พัฒนา 337 342 679 201 นายสุข  เสือชุมแสง
14. ไทยทอง 169 168 337 74 นายพนม  สุขรินทร์ 
รวม 3,770 3,857 7,627 2,116  

ที่มา :  สรุปจากข้อมูลจากทะเบียนอำเภอนางรอง  เดือน  เมษายน  พ.ศ.2558

 

         

2.5 ประชากร

       ประชากรทั้งสิ้น    7,627    คน  แยกเป็นชาย   3,770  คน  หญิง   3,857   คน 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบจำนวนประชากรในปีที่ผ่านมา (ตามข้อมูล  กรมการปกครอง)

เพศ ปี  2556 ปี  2557 ปี  2558
ชาย 3,733 3,750 3,770
หญิง 3,800 3,832 3,857
รวม 7,533 7,582 7,627

 

จำนวนประชากรที่อยู่อาศัยอยู่จริง  ณ  วันสำรวจ  แยกตามช่วงอายุ

จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับหมู่บ้าน  (จปฐ. 2)  ปี  2558

 

ช่วงอายุประชากร

จำนวนเพศชาย

(คน)

จำนวนเพศหญิง

(คน)

จำนวนรวม

(คน)

น้อยกว่า  1  ปีเต็ม 49 44 93
1  ปีเต็ม  -  2  ปี 84 99 183
3  ปีเต็ม  -  5  ปี 146 162 308
6  ปีเต็ม  -  11  ปี 313 315 628
12  ปีเต็ม  -  14  ปี 174 162 336
15  ปีเต็ม  -  17  ปี 179 155 334
18  ปีเต็ม  -  49  ปี 2,022 1,969 3,991
50  ปีเต็ม -  60  ปีเต็ม 406 463 869
มากกว่า  60  ปีเต็มขึ้นไป 396 490 886
รวมทั้งหมด 3,769 3,859 7,628

 

หมายเหตุ  จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการสำรวจนี้ อาจไม่เท่ากับจำนวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียน

 

 

footer nb