สภาพสังคม - อบต.หนองโบสถ์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ผลประโยชน์ทับซ้อน

สถิติ

วันนี้ 0

เมื่อวานนี้ 14

สัปดาห์นี้ 14

เดือนนี้ 28

ทั้งหมด 147803

Currently are 9 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สมาชิก

สภาพสังคม

สภาพสังคม

5. สภาพสังคม

  1.  ชุมชน

             องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์  ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน  14  หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านสระขาม      
หมู่ที่ 2 บ้านสระประดู่      
หมู่ที่ 3 บ้านหนองทองลิ่ม      
หมู่ที่ 4 บ้านลิ่มทอง      
หมู่ที่ 5 บ้านโคกมะค่า      
หมู่ที่ 6 บ้านหนองโบสถ์      
หมู่ที่ 7 บ้านหนองยาง      
หมู่ที่ 8 บ้านท่าปูน      
หมู่ที่ 9 บ้านโคกพลวง      
หมู่ที่ 10 บ้านหนองกันงา      
หมู่ที่ 11 บ้านหนองตะเคียน      
หมู่ที่ 12 บ้านโนนศรีสุข      
หมู่ที่ 13 บ้านหนองโบสถ์พัฒนา      
หมู่ที่ 14 บ้านไทยทอง      

          5.2  ศาสนา

            ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์นับถือศาสนาพุทธ
มีวัด  จำนวน 
2  แห่ง    สำนักสงฆ์  1  แห่ง

          5.3  วัฒนธรรม

             ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์  มีภาษาถิ่นหลากหลายที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน   ภาษาถิ่นไทยนางรอง (ไทยเบิ้ง)  ซึ่งมีสำเนียงคล้ายภาษาถิ่นไทยโคราช  นอกนั้นเป็นภาษาถิ่น

ไทยอีสาน  เขมร  ส่วย  ปนอยู่บ้างเล็กน้อย  แม้จะใช้ภาษาถิ่นไทยต่างกัน แต่ก็ยังมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับประเพณีท้องถิ่นอื่นๆ  ดังนี้

       ก.  ประเพณีสงกรานต์  วันที่ 12-13 เมษายน ของทุกปี จะมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ 

       ข.  ประเพณีเข้าพรรษา

       ค.  ประเพณีลอยกระทง  วันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  12  จัดงานประเพณีลอยกระทง   

ประกวดขบวนแห่นาง-นพมาศ ประกวดนางนพมาศ  ประกวดกระทง

  1. การศึกษา

             สถานศึกษาในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ มีโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  2  ศูนย์  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์

       5.5  สาธารณสุข

   ศูนย์บริการสาธารณสุข  จำนวน   2  แห่ง

    -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง 

    -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองทองลิ่ม 

    เจ้าหน้าที่สาธารณสุข                     จำนวน    5   คน  คือ

     -  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล   จำนวน    2   คน  

     -  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข       จำนวน    3   คน

        5.6  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-  อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (อปพร.)  จำนวน  149  คน

-  ถังดับเพลิง   ขนาด  15  ปอนด์   จำนวน  28  ถัง 

            5.7  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์  มีเจ้าหน้าที่สายตรวจประจำตำบลที่คอยให้บริการประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิติและทรัพย์สิน

         6. ข้อมูลอื่น

                    6.1  แหล่งน้ำ

               -  ลำมาศ   เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านตลอดปี

           -  สระขาม  หนองยาง  หนองไม้แดง  หนองกันงา  เป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนจะใช้เพื่อการ

อุปโภคได้ ตลอดปี

           7. ด้านการเมืองการบริหาร

                   7.1  โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริการของ  อบต. หนองโบสถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา  เล่มที่ 111  ตอนที่ 53 ก.  ลงวันที่  2  ธันวาคม  2537

                        การบริหาร  เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบการบริหารของคณะผู้บริหาร ซึ่งการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์  มีโครงสร้างดังนี้     

     1)  ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วยสมาชิก

สภาจำนวน  28  คน  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์  

และอยู่ในตำแหน่งคราวละ  4  ปี

                        2)  ฝ่ายบริหารหรือคณะผู้บริหาร  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  2  คน  มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลและผู้รับผิดชอบงานนโยบายหรืองานต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่โดยเฉพาะของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์เป็น

ผู้บังคับบัญชาและมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้รับนโยบายมาปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารด้านต่างๆได้แก่  ด้านการบริหาร  งานนโยบาย   ด้านบุคคล  และอยู่ในตำแหน่งคราวละ  4  ปี

 

7.2  อัตรากำลัง

ประเภท การศึกษา รวม
ประถมศึกษา มัธยม/อาชีวะ ปริญญาตรี

สูงกว่า

ปริญญาตรี

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
พนักงานส่วนตำบล - - 2 - 5 15 1 1 24
พนักงานจ้างตามภารกิจ - - - 2 3 7 - - 12
พนักงานจ้างทั่วไป - 1 5 - 3 - - - 9
รวม - 1 7 2 11 22 1 1 45

           

        7.3  ด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล

รายการ รายได้(บาท)

รับจริง

ปี 2555

รับจริง

ปี 2556

รับจริง

ปี 2557

ปี 2558

(ประมาณการ)

รายได้จากภาษีอากร 391,709.41 502,662.15 653,451.45 531,000
รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร 194,923.78 532,217.78 560,692.16 714,000
เงินอุดหนุนทั่วไป 10,276,799 10,600,506 10,599,723 14,864,450
รวม 10,863,432.19 11,635,385.93 11,813,566.61 16,109,450

ที่มา :  สรุปจากข้อมูล ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์

footer nb

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ 

217 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร / แฟกส์ :  044-634577และ 044-634576(กองคลัง)

Email : saraban@nongboat.go.th

www.nongboat.go.th