แผนพัฒนาท้องถิ่น1 - อบต.หนองโบสถ์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ผลประโยชน์ทับซ้อน

สถิติ

วันนี้ 0

เมื่อวานนี้ 14

สัปดาห์นี้ 14

เดือนนี้ 28

ทั้งหมด 147803

Currently are 11 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สมาชิก

แผนพัฒนาท้องถิ่น1

แผนพัฒนาท้องถิ่น

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)ประจำปีงบประมาณ 2565

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

คำนำ

ส่วนที่1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที่2 ยุทธศาสตร์กรพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

-แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น

-แบบ ผ.02 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

ส่วนที่4 การติดตามและประเมินผลสรุป

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564)

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)ข้อมูลทั่วไป

  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2570)

 แผนพฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฎิบัติ

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบผังเมือง

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและบรรเทาความยากจน

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)การติดตามและการประเมินผล

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)คำนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฎิบัติ

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบผังเมือง

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ด้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรืด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)การติดตามและการประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น(r.L2561-2565)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับที่3)

 

 

 

 

 

 

footer nb

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ 

217 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร / แฟกส์ :  044-634577และ 044-634576(กองคลัง)

Email : saraban@nongboat.go.th

www.nongboat.go.th