แผนพัฒนา 3 ปี - อบต.หนองโบสถ์

ผลประโยชน์ทับซ้อน

สถิติ

วันนี้ 36

เมื่อวานนี้ 48

สัปดาห์นี้ 221

เดือนนี้ 713

ทั้งหมด 112239

Currently are 12 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สมาชิก

แผนพัฒนา 3 ปี

แผนพัฒนา 3 ปี

ส่วนที่  4

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

4.1  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์

              “ การคมนาคมสะดวก   แหล่งน้ำสะอาด  สภาพแวดล้อมที่ดี  มีเศรษฐกิจก้าวหน้า  สังคมสงบสุข  มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี   มีการศึกษาเป็นเลิศ   เทอดทูนสถาบัน ”

4.2  พันธกิจการพัฒนา

               พันธกิจที่   1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต.  ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี

               พันธกิจที่   2  สร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ  

               พันธกิจที่   3   สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง   สมดุลและยั่งยืน   โดยเน้นด้านการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

              พันธกิจที่   4  พัฒนาประสิทธิภาพ   เพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในงานด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

               พันธกิจที่  5  ส่งเสริมการศึกษาในตำบล   ฟื้นฟู   อนุรักษ์   มรดกทางวัฒนธรรม    ประเพณีท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น

                พันธกิจที่  สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรป่าไม้  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 

                พันธกิจที่  7  พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง   การบริหารจัดการบ้านเมืองตามหลักธรรมาภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วมให้กับประชาชน  

4.3  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. การศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย  เพิ่มพูนการเรียนรู้ของชุมชน  ธำรง

     ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. การคมนาคม  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง

3. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน  ประชาชนพึ่งพาตนเองได้  และปัญหาความยากจนลดลง

4. ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น

5. ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงถ้วนหน้า

6. ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ได้มากที่สุด

8. ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่  และปรับปรุงป่าเสื่อมโทรม

9. การท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น

10. มีทรัพยากรน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรมที่เพียงพอ ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น  ลดผลกระทบจาก

   น้ำท่วม  และฝนแล้ง

4.4  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานและระบบผังเมือง

     แนวทางการพัฒนา

          แนวทางที่  1  การพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงถนน

          แนวทางที่  2  การพัฒนาด้านการก่อสร้างและขยายระบบประปาหมู่บ้าน

          แนวทางที่  3  การพัฒนาด้านการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  ไฟฟ้าส่องสว่าง

          แนวทางที่  4  การผังเมืองรวมของท้องถิ่นและผังเมืองรวมจังหวัด     

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์

แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  1  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม

แนวทางที่  2  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางที่  3  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางที่  4  การพัฒนาด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรม

     แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  1  การพัฒนาด้านศักยภาพขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

แนวทางที่  2  การพัฒนาด้านทักษะอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ

แนวทางที่  3  การพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

แนวทางที่  4  การพัฒนาด้านการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

     แนวทางการพัฒนา

          แนวทางที่  1  การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

แนวทางที่  2  การพัฒนาด้านการบริหารงานขององค์กร

แนวทางที่  3  การพัฒนาด้านการก่อสร้าง  ปรับปรุงสถานที่ราชการ

แนวทางที่  4  การพัฒนาด้านการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์กร

              ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

              แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  1  การพัฒนาด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านการท่องเที่ยวของตำบล

แนวทางที่  2  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่  3  การพัฒนาด้านการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 

แนวทางที่  4  การพัฒนาด้านการใช้พลังงานทดแทน

footer nb

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ 

217 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร / แฟกส์ :  044-634577และ 044-634576(กองคลัง)

Email : 6310412@dla.go.th

www.nongboat.go.th