แผนพัฒนา 3 ปี - อบต.หนองโบสถ์

ผลประโยชน์ทับซ้อน

สถิติ

วันนี้ 4

เมื่อวานนี้ 44

สัปดาห์นี้ 4

เดือนนี้ 833

ทั้งหมด 76592

Currently are 31 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สมาชิก

แผนพัฒนา 3 ปี

แผนพัฒนา 3 ปี

4.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้

          1.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม

1)  การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง

2)  การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน  เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ

3)  การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี

4)  การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคมและเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม

          2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

                   1)  การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม

                   2)  การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

                   3)  การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุภาพอย่างเป็นองค์กร

                   4)  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

                   5)  การเสริมสร้างความมั่นแข็งของสถาบันทางสังคม

          3.  ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร  ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน

                   1)  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน

                   2)  การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

                   3)  การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรภาคเกษตร

                   4)  การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้แก่เกษตรกร

                   5)  การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังอาหารชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน

                   6)  การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร

                   7)  การปรับระบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน

          4.  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

                   1)  การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน

                   2)  การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม

                   3)  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมและเป็นธรรม

                   4)  การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนร่วมอย่างมีเสถียรภาพ

          5.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

และสังคม

                   1)  การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภาคต่างๆ

                   2)  การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค

                   3)  การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

                   4)  การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์เป็นทางเลือกในการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก

                   5)  การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเคลื่อนย้ายแรงงาน  และการส่งเสริมแรงงานในต่างประเทศ

                   6)  การมีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิตป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม  ยาเสพติด  ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย

                   7)  การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากำไร

                   8)  การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว

                   9)  การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนและประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค

                   10)  การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น

          6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

                   1)  การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   2)  การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเป็นทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

                   3)  การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน

                   4)  การเตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

                   5)  การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

                   6)  การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อม

                   7)  การควบคุมและลดมลพิษ

                   8)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ

footer nb

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ 

217 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร / แฟกส์ :  044-634577และ 044-634576(กองคลัง)

Email : 6310412@dla.go.th

www.nongboat.go.th