แผนพัฒนา 3 ปี - อบต.หนองโบสถ์

ผลประโยชน์ทับซ้อน

สถิติ

วันนี้ 4

เมื่อวานนี้ 44

สัปดาห์นี้ 4

เดือนนี้ 833

ทั้งหมด 76592

Currently are 35 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สมาชิก

แผนพัฒนา 3 ปี

แผนพัฒนา 3 ปี

4.6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์

          วิสัยทัศน์ของจังหวัด 

            “บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬา   การท่องเที่ยวนำหน้า   เกษตรกรรมยั่งยืน  บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี”

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของจังหวัด  (Strategies)

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.1  ส่งเสริมและบูรณาการ การศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม แบบองค์รวม

1.2  สร้างค่านิยม จิตสำนึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน

1.3  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาสถาบันครอบครัว

1.4  สร้างความมั่นคงในอาชีพ และรายได้

1.5  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC)

1.6  ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ

1.7  ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมีพลานามัยที่สมบูรณ์

1.8  ส่งเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ยว

2.1  ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

2.2  อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.3  ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว

2.4  พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริการและรองรับการท่องเที่ยว

2.5  การสร้างความพร้อมของชุมชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC)

2.6  ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร

3.1  พัฒนาและส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกรรม

3.2  เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือนและชุมชน

3.3  สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรกรรม

3.4  ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน

3.5  ยกระดับสินค้าเกษตรกรรมเพื่อการแข่งขันในประชาคมอาเซียน (AC)

3.6  พัฒนาระบบน้ำและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค

3.7  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรครบวงจร

3.8  ขยายผลแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

4.1  เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.2  เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน

4.3  การส่งเสริมสำนึกในอุดมการณ์รักชาติและหน้าที่ของพลเมืองไทย เพื่อความสมานฉันท์ของคนในชาติ

4.4  ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดการทุจริตและคอรัปชั่น

4.5  จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน/หมู่บ้านและหน่วยงานอื่น

4.6  พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภค และโครงสร้างระบบผังเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรให้ได้มาตรฐาน  ทั่วถึงและเป็นธรรม

footer nb

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ 

217 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร / แฟกส์ :  044-634577และ 044-634576(กองคลัง)

Email : 6310412@dla.go.th

www.nongboat.go.th