แผนพัฒนา 3 ปี - อบต.หนองโบสถ์

ผลประโยชน์ทับซ้อน

สถิติ

วันนี้ 4

เมื่อวานนี้ 44

สัปดาห์นี้ 4

เดือนนี้ 833

ทั้งหมด 76592

Currently are 38 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สมาชิก

แผนพัฒนา 3 ปี

แผนพัฒนา 3 ปี

4.7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์

          วิสัยทัศน์

          “ คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตทีดี  สังคมเกษตรมีความมั่นคง  การท่องเที่ยวที่หลากหลาย

 และมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ”

พันธกิจ

          1. การประสานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

          2. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีงไปสู่ความยั่งยืน

          3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน

          4. การส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

          5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

          6. การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบสุข

          7. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

          8. การแสวงหาพลังงานทางเลือกในการยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1) การบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานแบบองค์รวม

2) สร้างค่านิยม จิตสำนึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชน

3) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาสถาบันครอบครัว

4) สร้างความมั่นคงในอาชีพ และรายได้

5) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

6) ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศ

7) พัฒนาและปรับปรุงระบบชลประทานเพื่อการเกษตร

8) จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรมให้มีประสิทธิภาพ

9) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งตลาดสินค้าชุมชน

10)ส่งเสริมการนำปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีในภาคการเกษตรกรรมเพื่อลดต้นทุนการ

การผลิต

11) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

12) พัฒนาระบบการขนส่งสินค้าเกษตรกรรมที่มีคุณภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว

1) ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว

2) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3) ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว

4) พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการบริการและรองรับการท่องเที่ยว

5) การสร้างความพร้อมของชุมชนในการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

6) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร

1) พัฒนาและส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกรรม

2) เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือนและชุมชน

3) สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรกรรม

4) ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน

5) ยกระดับสินค้าเกษตรกรรมเพื่อการแข่งขันในประชาคมอาเซียน (AC)

6) พัฒนาระบบบน้ำและแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค

7) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรครบวงจร

8) ขยายผลแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

9) ส่งเสริมการพัฒนาและแปรรูปสินค้าเกษตรกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

 1. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 2. เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน
 3. การส่งเสริมสำนึกในอุดมการณ์รักชาติและหน้าที่ของพลเมืองไทย เพื่อความสมานฉันท์ของคนในชาติ
 4. ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดการทุจริตและคอรัปชั่น
 5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน/หมู่บ้านและหน่วยงานอื่น
 7. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และโครงสร้างระบบผังเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรให้ได้มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

 1. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2. สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
 3. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ
 4. เชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งในเส้นทาง ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

footer nb

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ 

217 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร / แฟกส์ :  044-634577และ 044-634576(กองคลัง)

Email : 6310412@dla.go.th

www.nongboat.go.th