แผนพัฒนา 3 ปี - อบต.หนองโบสถ์

ผลประโยชน์ทับซ้อน

สถิติ

วันนี้ 4

เมื่อวานนี้ 44

สัปดาห์นี้ 4

เดือนนี้ 833

ทั้งหมด 76592

Currently are 51 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สมาชิก

แผนพัฒนา 3 ปี

แผนพัฒนา 3 ปี

4.8  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

                   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์  ได้กำหนดนโยบายการบริหารงานองค์การบริหาร

ส่วนตำบลไว้  ดังนี้

  1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่โดยจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและ

โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส 

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  1. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  รวมทั้งปลูกฝังให้มีคุณธรรม 

จริยธรรมตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

4.   ส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

  1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
  2. ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และการท่องเที่ยว

7.   ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และ

การป้องกันสาธารณภัย

                   8. ดำเนินการปรับปรุงอาคารที่ทำการ  วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน  และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

        **********************************************************************

footer nb

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ 

217 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร / แฟกส์ :  044-634577และ 044-634576(กองคลัง)

Email : 6310412@dla.go.th

www.nongboat.go.th