แผนพัฒนา 3 ปี - อบต.หนองโบสถ์

ผลประโยชน์ทับซ้อน

สถิติ

วันนี้ 4

เมื่อวานนี้ 44

สัปดาห์นี้ 4

เดือนนี้ 833

ทั้งหมด 76592

Currently are 33 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สมาชิก

แผนพัฒนา 3 ปี

แผนพัฒนา 3 ปี

ส่วนที่  4

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

4.1  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์

              “ การคมนาคมสะดวก   แหล่งน้ำสะอาด  สภาพแวดล้อมที่ดี  มีเศรษฐกิจก้าวหน้า  สังคมสงบสุข  มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี   มีการศึกษาเป็นเลิศ   เทอดทูนสถาบัน ”

4.2  พันธกิจการพัฒนา

               พันธกิจที่   1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต.  ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี

               พันธกิจที่   2  สร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ  

               พันธกิจที่   3   สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง   สมดุลและยั่งยืน   โดยเน้นด้านการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

              พันธกิจที่   4  พัฒนาประสิทธิภาพ   เพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในงานด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

               พันธกิจที่  5  ส่งเสริมการศึกษาในตำบล   ฟื้นฟู   อนุรักษ์   มรดกทางวัฒนธรรม    ประเพณีท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น

                พันธกิจที่  สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรป่าไม้  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 

                พันธกิจที่  7  พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง   การบริหารจัดการบ้านเมืองตามหลักธรรมาภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วมให้กับประชาชน  

4.3  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. การศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย  เพิ่มพูนการเรียนรู้ของชุมชน  ธำรง

     ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. การคมนาคม  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง

3. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน  ประชาชนพึ่งพาตนเองได้  และปัญหาความยากจนลดลง

4. ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น

5. ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงถ้วนหน้า

6. ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ได้มากที่สุด

8. ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่  และปรับปรุงป่าเสื่อมโทรม

9. การท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น

10. มีทรัพยากรน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรมที่เพียงพอ ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น  ลดผลกระทบจาก

   น้ำท่วม  และฝนแล้ง

4.4  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานและระบบผังเมือง

     แนวทางการพัฒนา

          แนวทางที่  1  การพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงถนน

          แนวทางที่  2  การพัฒนาด้านการก่อสร้างและขยายระบบประปาหมู่บ้าน

          แนวทางที่  3  การพัฒนาด้านการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  ไฟฟ้าส่องสว่าง

          แนวทางที่  4  การผังเมืองรวมของท้องถิ่นและผังเมืองรวมจังหวัด     

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์

แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  1  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม

แนวทางที่  2  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางที่  3  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางที่  4  การพัฒนาด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรม

     แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  1  การพัฒนาด้านศักยภาพขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

แนวทางที่  2  การพัฒนาด้านทักษะอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ

แนวทางที่  3  การพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

แนวทางที่  4  การพัฒนาด้านการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

     แนวทางการพัฒนา

          แนวทางที่  1  การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

แนวทางที่  2  การพัฒนาด้านการบริหารงานขององค์กร

แนวทางที่  3  การพัฒนาด้านการก่อสร้าง  ปรับปรุงสถานที่ราชการ

แนวทางที่  4  การพัฒนาด้านการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์กร

              ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

              แนวทางการพัฒนา

แนวทางที่  1  การพัฒนาด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านการท่องเที่ยวของตำบล

แนวทางที่  2  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่  3  การพัฒนาด้านการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 

แนวทางที่  4  การพัฒนาด้านการใช้พลังงานทดแทน


4.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้

          1.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม

1)  การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง

2)  การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน  เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ

3)  การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี

4)  การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคมและเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม

          2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

                   1)  การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม

                   2)  การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

                   3)  การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุภาพอย่างเป็นองค์กร

                   4)  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

                   5)  การเสริมสร้างความมั่นแข็งของสถาบันทางสังคม

          3.  ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร  ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน

                   1)  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน

                   2)  การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

                   3)  การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรภาคเกษตร

                   4)  การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้แก่เกษตรกร

                   5)  การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังอาหารชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน

                   6)  การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร

                   7)  การปรับระบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน

          4.  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

                   1)  การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน

                   2)  การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม

                   3)  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมและเป็นธรรม

                   4)  การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนร่วมอย่างมีเสถียรภาพ

          5.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

และสังคม

                   1)  การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภาคต่างๆ

                   2)  การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค

                   3)  การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

                   4)  การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์เป็นทางเลือกในการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก

                   5)  การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเคลื่อนย้ายแรงงาน  และการส่งเสริมแรงงานในต่างประเทศ

                   6)  การมีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิตป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม  ยาเสพติด  ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย

                   7)  การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากำไร

                   8)  การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว

                   9)  การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนและประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค

                   10)  การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น

          6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

                   1)  การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   2)  การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเป็นทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

                   3)  การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน

                   4)  การเตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

                   5)  การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

                   6)  การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อม

                   7)  การควบคุมและลดมลพิษ

                   8)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ


4.6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์

          วิสัยทัศน์ของจังหวัด 

            “บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬา   การท่องเที่ยวนำหน้า   เกษตรกรรมยั่งยืน  บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี”

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของจังหวัด  (Strategies)

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.1  ส่งเสริมและบูรณาการ การศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม แบบองค์รวม

1.2  สร้างค่านิยม จิตสำนึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน

1.3  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาสถาบันครอบครัว

1.4  สร้างความมั่นคงในอาชีพ และรายได้

1.5  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC)

1.6  ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ

1.7  ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมีพลานามัยที่สมบูรณ์

1.8  ส่งเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาการท่องเที่ยว

2.1  ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

2.2  อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.3  ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว

2.4  พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริการและรองรับการท่องเที่ยว

2.5  การสร้างความพร้อมของชุมชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC)

2.6  ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร

3.1  พัฒนาและส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกรรม

3.2  เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือนและชุมชน

3.3  สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรกรรม

3.4  ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน

3.5  ยกระดับสินค้าเกษตรกรรมเพื่อการแข่งขันในประชาคมอาเซียน (AC)

3.6  พัฒนาระบบน้ำและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค

3.7  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรครบวงจร

3.8  ขยายผลแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

4.1  เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.2  เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน

4.3  การส่งเสริมสำนึกในอุดมการณ์รักชาติและหน้าที่ของพลเมืองไทย เพื่อความสมานฉันท์ของคนในชาติ

4.4  ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดการทุจริตและคอรัปชั่น

4.5  จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน/หมู่บ้านและหน่วยงานอื่น

4.6  พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภค และโครงสร้างระบบผังเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรให้ได้มาตรฐาน  ทั่วถึงและเป็นธรรม


4.7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์

          วิสัยทัศน์

          “ คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตทีดี  สังคมเกษตรมีความมั่นคง  การท่องเที่ยวที่หลากหลาย

 และมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ”

พันธกิจ

          1. การประสานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

          2. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีงไปสู่ความยั่งยืน

          3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน

          4. การส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

          5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

          6. การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบสุข

          7. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

          8. การแสวงหาพลังงานทางเลือกในการยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1) การบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานแบบองค์รวม

2) สร้างค่านิยม จิตสำนึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชน

3) สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาสถาบันครอบครัว

4) สร้างความมั่นคงในอาชีพ และรายได้

5) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

6) ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศ

7) พัฒนาและปรับปรุงระบบชลประทานเพื่อการเกษตร

8) จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรมให้มีประสิทธิภาพ

9) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งตลาดสินค้าชุมชน

10)ส่งเสริมการนำปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีในภาคการเกษตรกรรมเพื่อลดต้นทุนการ

การผลิต

11) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

12) พัฒนาระบบการขนส่งสินค้าเกษตรกรรมที่มีคุณภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว

1) ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว

2) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3) ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว

4) พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการบริการและรองรับการท่องเที่ยว

5) การสร้างความพร้อมของชุมชนในการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

6) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร

1) พัฒนาและส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกรรม

2) เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือนและชุมชน

3) สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรกรรม

4) ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน

5) ยกระดับสินค้าเกษตรกรรมเพื่อการแข่งขันในประชาคมอาเซียน (AC)

6) พัฒนาระบบบน้ำและแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค

7) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรครบวงจร

8) ขยายผลแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

9) ส่งเสริมการพัฒนาและแปรรูปสินค้าเกษตรกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

 1. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 2. เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน
 3. การส่งเสริมสำนึกในอุดมการณ์รักชาติและหน้าที่ของพลเมืองไทย เพื่อความสมานฉันท์ของคนในชาติ
 4. ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดการทุจริตและคอรัปชั่น
 5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน/หมู่บ้านและหน่วยงานอื่น
 7. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และโครงสร้างระบบผังเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรให้ได้มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

 1. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2. สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
 3. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ
 4. เชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งในเส้นทาง ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.8  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

                   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์  ได้กำหนดนโยบายการบริหารงานองค์การบริหาร

ส่วนตำบลไว้  ดังนี้

 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่โดยจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและ

โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส 

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 1. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  รวมทั้งปลูกฝังให้มีคุณธรรม 

จริยธรรมตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

4.   ส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

 1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
 2. ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และการท่องเที่ยว

7.   ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และ

การป้องกันสาธารณภัย

                   8. ดำเนินการปรับปรุงอาคารที่ทำการ  วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน  และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

        **********************************************************************

footer nb

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ 

217 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร / แฟกส์ :  044-634577และ 044-634576(กองคลัง)

Email : 6310412@dla.go.th

www.nongboat.go.th