แผนยุทธศาสตร์ - อบต.หนองโบสถ์

ผลประโยชน์ทับซ้อน

สถิติ

วันนี้ 36

เมื่อวานนี้ 48

สัปดาห์นี้ 221

เดือนนี้ 713

ทั้งหมด 112239

Currently are 2 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สมาชิก

แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบต.หนองโบสถ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวทางที่  1  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม

แนวทางที่  2  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางที่  3  การพัฒนาด้านสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางที่  4  การพัฒนาด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่  1  การพัฒนาด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านการท่องเที่ยวของตำบล

แนวทางที่  2  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่  3  การพัฒนาด้านการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

แนวทางที่  4  การพัฒนาด้านการใช้พลังงานทดแทน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเกษตรกรรม

แนวทางที่  1  การพัฒนาด้านศักยภาพขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลทางการเกษตร

แนวทางที่  2  การพัฒนาด้านทักษะอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ

แนวทางที่  3  การพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

แนวทางที่  4  การพัฒนาด้านการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

แนวทางที่  1  การพัฒนาด้านเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

แนวทางที่  2  การพัฒนาด้านการบริหารงานขององค์กร

แนวทางที่  3  การพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่ราชการ

แนวทางที่  4  การพัฒนาด้านการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบผังเมือง

แนวทางที่  1  การพัฒนาด้านการก่อสร้างถนนและปรับปรุงถนน

แนวทางที่  2  การพัฒนาด้านการก่อสร้างและขยายระบบประปาหมู่บ้าน

แนวทางที่  3  การพัฒนาด้านการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  ไฟฟ้าส่องสว่าง

แนวทางที่  4  การผังเมืองรวมของท้องถิ่นและผังเมืองรวมจังหวัด

ขั้นตอนการยกร่างแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)

1. ให้ชุมชนเสนอโครงการ/กิจกรรม  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อบต.หนองโบสถ์โดยให้เขียนลงบนกระดาษที่จัดเตรียมให้

2. ให้ชุมชนเสนอโครงการ/กิจกรรมที่ได้ นำเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบโครงการ/กิจกรรม
ที่ชุมชนของตนเองมีความต้องการ

3. ให้ชุมชนได้จัดลำดับความต้องการของชุมชนในระดับตำบลในส่วนของยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีดังนี้

        - โครงการที่อยู่ในลำดับที่  1-2  จะบรรจุไว้ในแผนปี   2559

        - โครงการที่อยู่ในลำดับที่  3-4  จะบรรจุไว้ในแผนปี   2560

        - โครงการที่อยู่ในลำดับที่  5  ขึ้นไปจะบรรจุไว้ในแผนปี  2561

footer nb

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ 

217 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร / แฟกส์ :  044-634577และ 044-634576(กองคลัง)

Email : 6310412@dla.go.th

www.nongboat.go.th