แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน - อบต.หนองโบสถ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ผลประโยชน์ทับซ้อน

สถิติ

วันนี้ 1

เมื่อวานนี้ 24

สัปดาห์นี้ 106

เดือนนี้ 471

ทั้งหมด 133622

Currently are 10 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สมาชิก

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อบต.หนองโบสถ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบผังเมือง

แนวทางที่  1  การพัฒนาด้านการก่อสร้างถนนและปรับปรุงถนน

แนวทางที่  2  การพัฒนาด้านการก่อสร้างและขยายระบบประปาหมู่บ้าน

แนวทางที่  3  การพัฒนาด้านการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  ไฟฟ้าส่องสว่าง

แนวทางที่  4  การผังเมืองรวมของท้องถิ่นและผังเมืองรวมจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

แนวทางที่ 1 การส่งเสริมศักยภาพขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตของชุมชนฯ

แนวทางที่ 2 การพัฒนาด้านทักษะอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ

แนวทางที่ 3 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

แนวทางที่ 4 การพัฒนาด้านการขยายเขตไฟ้าเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

แนวทางที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข

แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบแพทย์ฉุกเฉิน  (EMS) โดยมาตรฐานศูนย์แจ้งเหตุ

แนวทางที่ 3 รณรงค์และสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรค

แนวทางที่ 4 การพัฒนาด้านการใช้พลังงานทดแทน

ยุทธสาสตร์ที่ 6 ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ

แนวทางที่ 1 ปรับปรุงภูมืทัศน์และพัฒนาการด้านท่องเที่ยวตำบล

แนวทางที่ 2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 3 การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

แนวทางที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหารขององค์กร

แนวทางที่ 3 การพัฒนาด้านการปรับปรุงสถานที่ราชการ

แนวทางที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์กร

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

คำนำ

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบผังเมือง

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพของชีวิต

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

การติดตามและการประเมินผล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565

 

 

 

footer nb

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ 

217 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร / แฟกส์ :  044-634577และ 044-634576(กองคลัง)

Email : saraban@nongboat.go.th

www.nongboat.go.th