โครงสร้างพื้นฐาน

โครงสร้างพื้นฐาน

3. โครงสร้างพื้นฐาน ( ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน)

               3.1  การคมนาคม

              การคมนาคมขนส่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ ในปัจจุบันนับว่าสะดวกขึ้นมากเพราะได้มีการพัฒนาถนนหนทางภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ทำให้การติดต่อระหว่างหมู่บ้านสะดวกขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ยังมีทางหลวง แผ่นดิน  สายโชคชัย – เดชอุดม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลย 24)  ตัดผ่าน ทำให้ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงได้สะดวกและทางหลวงจังหวัดซึ่งสามารถติดต่อกับอำเภอใกล้เคียง ได้ดังนี้

                        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ – จังหวัดบุรีรัมย์            ระยะทาง    60   กิโลเมตร

            องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์  – อำเภอนางรอง           ระยะทาง     6   กิโลเมตร

            องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์  – อำเภอปะคำ              ระยะทาง    22  กิโลเมตร

            องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์  – อำเภอหนองกี่           ระยะทาง    24   กิโลเมตร

            องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์  – อำเภอประโคนชัย       ระยะทาง   36   กิโลเมตร

               3.2  การโทรคมนาคม

                     -  โทรศัพท์สาธารณะ  16  แห่ง

                    -  โทรศัพท์ประจำครัวเรือน  54  ครัวเรือน

               3.3  การไฟฟ้า

                    -  จำนวน  14  หมู่บ้าน  ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้  ประมาณ  100 %

               3.4  การประปา

                    -  ประปาหมู่บ้าน  12 แห่ง